Hari ini dalam Hijrah

Friday, July 20, 2007

PENGAJIAN PEMIKIRAN ISLAM:REALITI, CABARAN DAN PROSPEK MASA DEPAN

PENGAJIAN PEMIKIRAN ISLAM
DI INSTITUT PENGAJIAN TINGGI AWAM (IPTA) DI MALAYSIA: REALITI, CABARAN DAN PROSPEK MASA DEPAN

Oleh:

Prof. Madya Mohamad Kamil Hj Ab Majid

Wan Adli Wan Ramli

Pendahuluan

Pemikiran Islam adalah bidang ilmu yang amat penting pada masa kini di mana sahaja, sama ada kepada umat Islam sendiri mahu pun kepada non-muslim. Hal ini disebabkan beberapa faktor. Antara yang patut dinyatakan adalah; i) antara masalah utama umat Islam pada masa kini di seluruh dunia adalah masalah kelemahan dalam bidang ilmu dan pemikiran, mengatasi kelemahan dalam persoalan kuasa atau kekayaan atau lain-lain; ii) masalah antara umat Islam dengan dunia Barat antara lain disebabkan salah faham yang mengakar dalam tradisi pemikiran masing-masing, sama ada salah faham pemikiran Barat terhadap Islam akibat tradisi orientalisme klasik yang ingin menjajah, atau salah faham umat Islam terhadap tradisi pemikiran dan kebudayaan Barat moden yang dianggap amat neutral dan universal kepada seluruh manusia.

Sehubungan itu, pengajian pemikiran Islam memainkan peranan yang amat penting dalam membina kefahaman Islam yang betul, benar dan baik, sama ada di kalangan umat Islam atau orang bukan Islam. Pengajian ini, selain dapat berfungsi sebagai pendefinisi atau pentakrif kepada umat Islam, ia juga dapat mengelakkan salah faham dan tidak kefahaman non-muslim yang boleh membawa kepada pertembungan agama dan peradaban. Berasaskan kesedaran ini, artikel ini cuba untuk melihat realiti pengajian pemikiran Islam di Malaysia, khususnya di institut pengajian tinggi awam (IPTA). Ia juga akan menganalisis cabaran dan mengemukakan prospek pengajian pemikiran Islam di Malaysia.

Konsep Pemikiran Islam Dan Pengajiannya

Pemikiran Islam adalah suatu bidang ilmu baru. Istilah “pemikiran Islam” itu sendiri adalah istilah yang baru. Hal ini amat jelas apabila tidak dapat ditemui sebuahpun karya turath Islam yang bertajuk “al-fikr al-Islami” atau mengandungi istilah tersebut dalam tajuknya. Sehubungan itu, pemikiran Islam memerlukan konsepsi yang jelas sebelum boleh dijadikan suatu bidang pengajian.

Dalam hal ini Muhammad al-Bahi mendefinisikan pemikiran Islam sebagai usaha akliah oleh para ulama Muslim untuk menghuraikan Islam berdasarkan sumbernya yang asli iaitu al-Qur’an dan al-Sunnah.1 Muhsin ‘Abd al-Hamid pula mendefinisikannya sebagai setiap apa yang dilahirkan oleh pemikiran kaum Muslim sejak perutusan Rasulullah hingga kini tentang pandangan hidup umum (al-ma‘arif kawniyyah, world view) yang berhubungan dengan Allah SWT, alam dan manusia.2 Dengan itu, dapat dirumuskan bahawa konsep pemikiran Islam meliputi beberapa aspek, iaitu; i) Ia adalah usaha akliah oleh para ulama Islam, dan ia berbeza dari nas wahyu itu sendiri, tetapi ii) Ia bersumberkan nas wahyu iaitu al-Qur’an dan al-Sunnah, dan iii) Ia merupakan ilmu tentang pandangan hidup Islam terhadap Tuhan, manusia dan alam.

Seterusnya, perlu difahami bahawa pengajian bukan sekadar pengajaran-pembelajaran, kerana ia berakar dari kata dasar kaji yang bererti ilmu pengetahuan dan penyelidikan yang mendalam. Kajian pula bererti kegiatan, usaha dan proses mengkaji iaitu menyelidik dan meneliti dengan mendalam dan terperinci supaya benar-benar mengetahui dan dapat membuat keputusan. Sehubungan itu, pengajian adalah penyelidikan yang mendalam dan terperinci dan berkaitan dengan pelajaran di peringkat tinggi.3 Dengan itu, pengajian pemikiran Islam bukan sekadar syarahan semata-mata daripada guru kepada pelajar atau mahasiswanya dalam bentuk sehala. Malah pengajian melibatkan gerak kerja aktif pelajar menyelidiki dan meneliti daripada pelbagai sumber tentang topik perbahasan ilmu pemikiran Islam.

Daripada kefahaman tersebut, maka pengajian melibatkan sekurang-kurangnya empat elemen utama, iaitu; i) Ilmu yang diajar iaitu topik-topik dalam skop pemikiran Islam, ii) Metodologi pengajian, sama ada kuliah syarahan, perbincangan tutorial, tugasan penyelidikan dan penulisan laporan, pembentangan hasil kajian, menduduki peperiksaan/ujian dan sebagainya, serta termasuk dalam hal ini adalah sumber-sumber ilmu pemikiran Islam, khususnya buku, para pemikir Islam yang masih hidup, seminar-seminar berkaitan dan polemik-polemik pemikiran Islam semasa dalam pelbagai saluran, iii) Pelajar, dan iv) Pengajar.

Skop Pengajian Pemikiran Islam

Berdasarkan konsep pemikiran yang telah dibincangkan, maka skop pemikiran Islam meliputi ilmu-ilmu kalam, falsafah dan tasawuf, dalam membentuk pandangan hidup tentang Tuhan, manusia, alam, kehidupan, kematian dan kewujudan seluruhnya. Pembahagian tersebut boleh dilihat dalam karya tradisional Abu Hamid Muhammad al-Ghazali apabila berhadapan dengan masalah keraguan terhadap kebenaran ilmunya. Beliau menganalisis golongan-golongan pencari kebenaran dan mendapati ada empat golongan, iaitu tiga golongan yang disebutkan di atas dan golongan batiniah. Jelasnya lagi, walaupun mendakwa sebagai pencari kebenaran, tetapi batiniah jelas tersesat. Pencarian kebenaran di sini bermaksud kebenaran tentang Tuhan, diri, alam, kehidupan, kematian dan kewujudan seluruhnya. Persoalannya; “Adakah ilmu tentang segala-galanya yang aku tahu selama ini betul-betul benar?”.4

Dalam hal ini, telah muncul pelbagai aliran pemikiran Islam klasik dalam setiap golongan pencari kebenaran tersebut. Contohnya, dalam kalam telah muncul aliran Asha‘irah, Muktazilah, Jabariah dan sebagainya. Dalam falsafah pula ada aliran masha’i, ishraqi dan sebagainya. Dalam tasawuf pula, ada pelbagai tarekatnya. Kepelbagaian ini berterusan sehingga kini. Tetapi dalam konteks semasa ia lebih ditentukan oleh faktor luaran daripada pertentangan dalaman. Dengan itu, pemikiran Islam berhadapan dengan pemikiran Barat moden sebagai cabaran paling utama dan genting kepada pemikiran Islam semasa, maka muncul aliran-aliran yang pelbagai daripada dua kutub kiri ke kanan dengan nama dan gelaran yang juga pelbagai. Contohnya seperti terroris, fundamentalis, reformis, tradisionalis, modenis, sekularis, liberalis, humanis, pasca-modenis, pluralis dan sebagainya.

Seterusnya, berdasarkan pandangan-pandangan hidup asasi yang dikemukakan melalui ilmu-ilmu kalam, falsafah dan tasawuf ini, maka berikutan daripada itu adalah pelbagai ilmu lain yang memanifestasikan pandangan-pandangan tersebut dalam segala aspek kehidupan seperti politik, sosial, ekonomi dan sebagainya. Dengan itu, bidang-bidang seperti politik Islam, sosial Islam, ekonomi Islam, kebudayaan Islam, tamadun Islam, pendidikan Islam, sains Islam,seni Islam dan sebagainya; boleh dianggap sebahagian daripada kerangka pemikiran Islam yang luas.

Walau bagaimanapun, penulisan ini seterusnya hanya akan mengalisis secara terperinci pengajian subjek yang khusus ditawarkan dengan nama “pemikiran Islam” sahaja, di samping menyentuh secara sepintas lalu tentang subjek bidang-bidang pecahan pemikiran Islam.

Pengajian Pemikiran Islam Di Malaysia

Di Malaysia, pada peringkat universiti, dua institusi yang khusus diberikan nama dengan pengajian pemikiran Islam iaitu Jurusan Akidah Dan Pemikiran Islam (JAPI), di Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (APIUM) dan Institut Antarabangsa Pemikiran Dan Tamadun Islam, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) atau lebih dikenali dengan nama ISTAC (International Institute of Islamic Thought and Civilization). JAPI menawarkan pengajian bermula pada tahap Ijazah Sarjana Muda,sarjana dan Doktor Falsafah, manakala ISTAC menawarkan pengajian pada tahap pasca-ijazah sahaja.

Bidang pengkhususan di JAPI adalah akidah, pemikiran Islam, falsafah, tawasuf dan perbandingan agama. Bidang pengkhususan di ISTAC pula terbahagi kepada tiga, iaitu; i) Pemikiran Islam yang meliputi kalam, falsafah-hikmah dan tasawuf-irfan, ii) Sains Islam yang meliputi falsafah, metodologi dan sejarah sains Islam, dan iii) Tamadun Islam yang merangkumi bidang-bidang yang luas termasuk kebudayaan, sejarah, sains kemanusiaan, sains sosial, pendidikan melalui bahasa-bahasa Islam utama seperti Arab, Melayu, Parsi, Turki dan lain-lain.5

Selain itu, subjek-subjek pemikiran Islam juga ditawarkan di pelbagai IPTA lain seperti di Jurusan Usuluddin Dan Falsafah (JUF), Fakulti Pengajian Islam (FPI), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan Jurusan Usuluddin Dan Perbandingan Agama (JUPA), Kuliah Ilmu Wahyu Dan Sains Kemanusiaan (Kulliyyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences, IRKHS), UIAM. Di JUPA contohnya, tiga bidang pengkhususan jurusan tersebut adalah; i) Usuluddin dan aliran semasa dalam pemikiran Islam, ii) Falsafah, dan iii) Perbandingan agama.

Penawaran Kursus

Secara khususnya, beberapa program ijazah sarjana muda dan sarjana secara kursus, menawarkan sejumlah subjek yang khusus bertajuk “pemikiran Islam”. Contohnya, program Sarjana Muda Usuluddin, APIUM menawarkan subjek Pengantar Pemikiran Islam sebagai subjek teras. Dalam buku panduannya, tercatat bahawa,

Kursus ini membincangkan persoalan yang berkaitan dengan pengenalan, skop dan sejarah pemikiran Islam. Penjelasan ringkas tentang bidang-bidang utama pemikiran Islam merangkumi bidang ‘Ilm al-Kalam, Usul al-Fiqh, Falsafah Islam, ‘Ilm al-Tasawwuf dan Politik Islam juga akan diketengahkan. Di samping itu, huraian tentang isu-isu pilihan pemikiran Islam seperti konsep ilmu, islamisasi sains dan lain-lain turut dibahaskan.6

Selain itu, tercatat juga lima rujukan utama yang disenaraikan, iaitu; i) Muhammad al-Bahi, al-Fikr al-Islami fi Tatawwurihi, ii) Syed Muhammad Naquib al-Attas, Risalah untuk Kaum Muslimin, iii) Mian Mohammad Sharif, al-Fikr al-Islami: Manabi‘uh wa Atharuh, iv) Abdul Rahman Abdullah, Pemikiran Islam di Malaysia: Sejarah dan Aliran, dan v) William Montgomery Watt, Islamic Philosophy and Theology.7

Program ini juga menawarkan subjek Aliran Pemikiran Islam Semasa sebagai subjek elektif di JAPI. Dalam buku panduannya, tercatat bahawa,

Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan kepada pelajar strategi serangan pemikiran dan sosial Barat terhadap Islam di samping memperkenalkan tokoh-tokoh pemikiran Islam, metodologi dan isu-isu pemikiran Islam dalam pelbagai aspek. Perbincangan merangkumi serangan pemikiran Barat dan kesan penguasaannya terhadap umat Islam, tokoh-tokoh pemikiran Islam seperti Ali Syari‘ati, Malik bin Nabi, al-Maududi, islamisasi ilmu, pembaharuan dalam ilmu syari‘ah dan pengalaman universiti-universiti Islam juga turut dibincangkan.8

Tiga rujukan utama yang disenaraikan adalah; i) Abd al-Hamid Abu Sulayman, ‘Azmah al-‘Aql al-Muslim, ii) Muhammad al-Bahi, al-Fikr al-Islami wa Silatuh bi al-Isti‘mar al-Gharbi, dan iii) Abdul Rahman Abdullah, Pemikiran Islam Masa Kini.9

Sejak kebelakangan ini kursus Kajian Bibliografi Akidan dan Pemikiran Islam turut diperkenalkan dengan mendedahkan para mahasiswa dengan karya klasik dan semasa hasil tulisan para pemikir Islam dari al-Ash`ari dengan karyanya Maqalat al-Islamiyyin, al-Ibanah `an Usul al-Diyanah, hingga kepada karya `Ali Shari`ati dan Malik Ben Nabi atau Abu al-Hasan `Ali al-Nadwi.

Dalam program Sarjana Muda Usuluddin di APIUM, selain berdasarkan kepada ketetapan silibus atau pro-forma subjek, pengajian pemikiran Islam juga mengambil peluang terhadap isu-isu semasa dan seminar-seminar yang berlangsung di APIUM. Contohnya, ketika berlaku pertentangan pemikiran antara Libralis VS Salafi yang diwakili oleh Astora Jabat dan Asri Zainal Abidin, didapati para pelajar turut mengambil perhatian yang mendalam. Begitu juga apabila JAPI menganjurkan Seminar Islam Dan Hubungan Antara Agama-Agama Di Malaysia yang membincangkan isu pemikiran Islam semasa seperti pluralisme agama dan seumpamanya, didapati para pelajar terlibat secara langsung sama ada sebagai peserta atau urusetia seminar. Semua ini merupakan sebahagian daripada proses pembelajaran berdasarkan masalah atau PBL (problem base learning) yang menjadi saranan pentadbiran atasan Universiti Malaya. Dengan itu, boleh dirumuskan bahawa pengajian pemikiran Islam di Malaysia telah melibatkan para pelajar secara aktif dalam isu-isu pemikiran Islam sekurang-kurangnya secara konseptual, tanpa menafikan keperluan memperbaiki lagi metode pengajian yang telah dilaksanakan.

APIUM juga menawarkan subjek pemikiran Islam dalam program Sarjana Usuluddin. Beberapa subjek yang khusus bertajuk pemikiran Islam adalah Isu-isu Semasa Akidah Dan Pemikiran Islam, Karya Pemikiran Dan Falsafah Islam dan Falsafah dan Idelogi Barat Perbandingan yang merupakan subjek elektif di JAPI. Berhubungan dengan subjek pertama, tercatat dalam buku panduan bahawa,

Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada para pelajar tentang isu-isu semasa dalam akidah dan pemikiran Islam, mengenal pasti faktor, pengaruh, implikasi dan penyelesaian kepada isu-isu semasa tersebut.” Kandungannya meliputi: “1. Konsep, asas dan dasar pemikiran Islam, 2. Isu-isu semasa dalam akidah dan pemikiran Islam, 3. Pengaruh dan kesan pemikiran Islam kepada umat Islam di dunia umumnya dan Malaysia khasnya, dan 4. Mencari penyelesaian kepada isu-isu yang dibincangkan.10

Tiga rujukan utama yang disenaraikan adalah; i) Taha Jabir al-Alwani, Islah al-Fikr al-Islami, ii) Abdul Rahman Abdullah, Pemikiran Umat Islam di Nusantara: Sejarah dan Perkembangannya hingga Abad ke-19, dan iii) ‘Atif al-‘Iraqi, Tajdid fi al-Madhahib al-Falasifah wa Kalamiyyah.11

Berhubung dengan subjek Karya Pemikiran Dan Falsafah Islam pula, tercatat dalam buku panduan bahawa,

Kursus ini bertujuan supaya pelajar memahami dan dapat menggambarkan dengan jelas ruang lingkup pemikiran dan falsafah Islam di samping mempelajari pelbagai jenis bahan rujukan mengenainya. Kursus ini mengandungi perbincangan mengenai kandungan pemikiran dan falsafah Islam serta kajian tentang metode penulisan pemikiran dan falsafah Islam.12

Tiga rujukan utama yang disenaraikan adalah; i) ‘Ali Sami al-Nashshar, Nash’ah al-Tafkir al-Falsafi fi al-Islam, ii) Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, Tahafut al-Falasifah, dan iii) Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, al-Munqidh min al-D'alāl.13

Sementara itu, di FPI, UKM, dalam program Sarjana Muda Pengajian Islam, ditawarkan subjek Pemikiran Islam Semasa sebagai subjek teras. Dalam buku panduannya, tercatat bahawa,

Kursus ini membincangkan kekeliruan dalam pendefinisian pemikiran Islam, pertumbuhan dan perkembangan pemikiran Islam bermula dari pemikiran Jamaluddin al-Afghani, Muhammad ‘Abduh, Rashid Rida dan Hasan al-Banna serta pemikir mutakhir seperti Ismail al-Faruqi, Hasan al-Turabi, Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradawi. Antara isu yang dibincangkan ialah isu politik dan ekonomi semasa, sosio-budaya bangsa, globalisasi dan kaitannya dengan syariah dan akidah.14

Lima bacaan asas yang disenaraikan adalah; i) Muhammad Fathi al-Durayni, Dirasat wa Buhuth fi al-Fikr al-Islami al-Mu‘asir, ii) Abdul Rahman Abdullah, Pemikiran Islam di Malaysia: Sejarah dan Aliran, iii) Akbar S. Ahmed, Postmodernism and Islam: Predicament and Promise, iv) Fathi ‘Uthman, al-Din fi Mawqif al-Difa‘, dan v) Muhammad ‘Imarah, al-Dawlah al-Islamiyyah bayna al-‘Ilmaniyyah wa al-Sultah al-Diniyyah.15

Selain itu, subjek pemikiran Islam juga ditawarkan dalam program Sarjana Muda Ilmu Wahyu Dan Warisan Islam, IRKHS, UIAM dengan tajuk Isu-isu Dalam Pemikiran Islam Semasa sebagai subjek pengkhususan jurusan dan elektif.

Penelitian keseleruhan terhadap subjek-subjek pemikiran Islam yang dinyatakan di atas mendapati bahawa fokus utama penawaran adalah terhadap konteks pemikiran Islam semasa dan isu-isunya. Tetapi pertamanya sebelum persoalan kesemasaan itu, pengajian pemikiran Islam di Malaysia meneliti konsep, definisi, dasar, asas, prinsip, metodologi, sejarah, aliran, perkembangan dan skop pemikiran Islam secara keseluruhannya.

Seterusnya secara sintesisnya, dari sudut masa, kesemasaan pemikiran Islam ini merujuk kepada zaman semenjak Jamaluddin al-Afghani (1838-1897) dan seterusnya sehingga kini. Dengan itu, dari sudut tokohnya pula, selain murid- murid al-Afghani sendiri iaitu Muhammad ‘Abduh (1849-1905) dan Rashid Rida (1865-1935), pengajian pemikiran Islam di Malaysia juga meneliti pemikiran tokoh-tokoh pemikir Islam seperti Hasan al-Banna (1906-1949), Malik bin Nabi (1905-1973), ‘Ali Shari‘ati (1933–1977), Abu al-A‘la al-Mawdudi (1903-1979), Ismail Raji al-Faruqi (1921-1986), Fazlur Rahman (1919-1988), Muhammad al-Ghazali (1917-1996), Abu al-Hasan ‘Ali al-Nadwi (1913-1999), Yusuf al-Qaradawi (1926- ), Said Ramadan al-Buti (1929- ), Hasan al-Turabi (1932- ), Syed Muhammad Naquib al-Attas (1931- ), Seyyed Hossein Nasr (1933- ) dan seumpamanya. Penelitian terhadap tokoh-tokoh ini, seterusnya bermaksud juga penelitian terhadap aliran-aliran pemikiran Islam semasa, seperti fundamentalis, tradisionalis dan modenis. Begitu juga, didapati pengajian pemikiran Islam di Malaysia turut membincangkan isu-isu semasa yang utama seperti gerakan kebangkitan semula Islam, serangan pemikiran, orientalisme, islamisasi ilmu dan pendidikan, sains Islam, wacana globalisasi, pluralisme agama, hak asasi manusia, persoalan-persoalan politik dan ekonomi Islam dan sebagainya.

Penelitian ini juga mendapati bahawa kajian oleh Abdul Rahman Abdullah menjadi rujukan penting. Ia juga sudah pasti menjadi rujukan pilihan pertama di kalangan pelajar Melayu-Muslim kerana karyanya berbahasa Melayu dan diterbitkan pula oleh agensi penerbitan di bawah kerajaan Malaysia iaitu Dewan Bahasa Dan Pustaka. Dengan itu, dapat dirumuskan bahawa pemetaan aliran pemikiran Islam yang dikerangkakan oleh beliau mempunyai pengaruh yang besar terhadap para pelajar. Beliau telah merangkakan aliran pemikiran Islam kepada tradisionalis-reformis-modenis dalam konteks pemikiran Islam berhadapan dengan pemikiran Barat moden. Aliran tradisionalis dinisbahkan sebagai yang paling kiri iaitu yang paling tertutup kepada pemikiran asing daripada Barat. Manakala aliran modenis dinisbahkan sebagai yang paling kanan iaitu yang paling terbuka. Sedangkan aliran reformis pula berada di tengah-tengah. Kenyataan ini, sudah tentu tidak sama sekali menafikan polemik yang ada dan akan terus ada dalam hal ini. Sudah tentu “setiap aliran bergembira dengan apa yang ada pada aliran masing-masing”. Tetapi, sebagai pengenalan awal, pengajian pemikiran Islam di Malaysia boleh dilihat seperti kenyataan di atas.

Kursus-Kursus Seumpama

Selain subjek-subjek yang khusus mempunyai nama pemikiran Islam, pelbagai subjek lain di institusi-institusi di atas, boleh sahaja dikelaskan sebagai salah satu unsur daripada skop pemikiran yang amat luas seperti yang telah dibincangkan di atas. Contohnya, semua subjek yang berada dalam kerangka memberi kefahaman tentang siapa Tuhan, siapa manusia dan apakah alam ini berada dalam konteks pemikiran Islam yang luas. Dengan itu, subjek-subjek akidah, tawhid, kenabian dan kerasulan, risalah wahyu, al-sam‘iyyat termasuk tentang Akhirat, pahala, dosa, syurga, neraka, dan ilmu-ilmu usuluddin serta seumpamanya, semuanya berada dalam kerangka pemikiran Islam. Begitu juga dengan subjek-subjek aplikasi hakikat pandangan hidup Islam seperti pemikiran politik Islam, pemikiran ekonomi Islam, pemikiran kritis Islam, pemikiran atau falsafah atau ideologi Barat perbandingan, kajian-kajian teks dalam kalam atau falsafah atau tasawuf dan sebagainya, semuanya juga berada dalam kerangka pemikiran Islam.

Selain itu, subjek Tamadun Islam dan Tamadun Asia (Titas), khususnya Kertas 1 yang menumpukan kepada perspektif Tamadun Islam dan Malaysia, boleh sahaja didakwakan sebagai sebahagian daripada kursus pemikiran Islam dalam pengertiannya yang paling luas. Dakwaan ini, sudah tentu tidak dapat menafikan sebarang bantahan yang mungkin ada akibat perkaitan ini. Tetapi, kandungan subjek ini mempunyai persoalan pemikiran Islam yang amat banyak kerana membincangkan perspektif Islam terhadap kehidupan, tamadun, ketuhanan, agama, ilmu dan seumpamanya. Walaupun ia berbentuk deskriptif sepenuhnya dan diwajibkan kepada semua mahasiswa institut pengajian tinggi di Malaysia sama ada awam atau swasta, Muslim atau non-muslim; tetapi konsep pandangan hidup Islam adalah isi utama kurikulum subjek Titas 1 ini. Dengan itu, boleh dirumuskan bahawa pengajian pemikiran Islam di Malaysia amatlah luas dan menjadi kewajipan kepada sesiapa sahaja yang ingin menggenggam segulung ijazah.

Pelajar dan Pengajar Pengajian Pemikiran Islam di IPTA di Malaysia

Di Malaysia, kursus-kursus pemikiran Islam hanya ditawarkan di institusi-institusi pengajian Islam, maka umumnya pada peringkat ijazah sarjana muda, pelajar pemikiran Islam di Malaysia mempunyai latar belakang yang hampir serumpun, iaitu antaranya; i) Berasal dari sekolah-sekolah menengah agama atau diistilahkan juga sekolah Menengah Arab di Malaysia, ii) Mempunyai pengetahuan asas bahasa Arab, dan iii) Mempunyai pengetahuan asas agama Islam seperti pelajaran al-Qur’an dan al-Hadith yang lebih baik daripada pelajar-pelajar aliran lain. Dengan itu, pengajian pemikiran Islam di Malaysia tidak perlu bermula dari kosong dan boleh menggunakan buku-buku bahasa Arab sebagai rujukan. Selain itu mereka juga sudah mempelajari pada peringkat menengah kursus seperti Tasawur Islam, Pendidikan Islam, Syariah, Usuluddin dan secagainya.

Tetapi ada pengecualian khususnya di ISTAC kerana ia menerima permohonan kemasukan daripada para pelajar yang tidak pernah bersekolah di sekolah Arab. Walau bagaimanapun, penerimaan kemasukan tertakluk kepada persediaan pelajar berkenaan secara bersendirian dalam pengetahuan asas tentang pandangan hidup Islam dan kesediaan mengikuti kursus intensif bahasa Arab.

Sementara itu, pengajar atau pensyarah subjek pemikiran Islam di Malaysia adalah cukup layak dan berkualiti. Semuanya mempunyai ijazah dalam bidang-bidang pengajian Islam sama ada dari dalam negara, atau luar seperti dari Timur Tengah atau Barat. Sebahagiannya terlibat secara langsung dalam isu-isu pemikiran Islam semasa, seperti dalam usaha pemurnian dan penjelasan konsep pendekatan “Islam hadhari” yang menjadi dasar pemerintahan Perdana Menteri Malaysia kelima.

Cabaran Pengajian Pemikiran Islam di IPTA di Malaysia

Islam adalah agama yang sentiasa menghadapi cabaran. Berikutan itu, segala yang lahir daripada Islam, termasuk pemikirannya dan pegajian pemikiran tersebut, tidak dapat tidak berhadapan dengan cabaran, sama ada dari luar atau dalam. Antara cabaran yang dihadapi oleh pengajian pemikiran Islam adalah konsep dan takrif pemikiran Islam itu sendiri yang belum definitif sepenuhnya. Berikutan itu, pelbagai aliran pemikiran dinisbahkan sebagai sebahagian daripada pemikiran Islam. Hal ini diburukkan lagi dengan cabaran kemunculan pelbagai aliran pemikiran moden dan pasca-moden yang mengaitkan diri dengan Islam seperti liberalis dan terroris. Globalisasi dan kemudahan teknologi komunikasi dan maklumat khususnya internet menambah dan mempercepatkan lagi kemasukan pelbagai pemikiran asing. Contohnya, pemikiran dekonstruksi yang hanya ada di negara-negara di bawah pengaruh Perancis, kini telah menyelinap masuk, termasuk di negara-negara Komenwel yang berada di bawah pengaruh British serta mengutamakan bahasa Inggeris. Dengan itu, selain terpaksa berhadapan dengan cabaran-cabaran pemikiran daripada Amerika dan British, kini pengajian pemikiran Islam di Malaysia dibebani pula dengan pelbagai pemikiran daripada Perancis, Belanda, Jerman dan lain-lain. Dari satu sudut lain pula, para sarjana pemikiran Islam di Malaysia masih lambat berusaha mengkaji dan menangani gelombang yang semakin membesar ini.

Berikutan itu juga, ada tokoh-tokoh sekular, liberal dan pragmatis dinisbahkan sebagai tokoh pemikir Islam, malah diberikan gelaran sarjana pemikiran Islam secara percuma. Hal ini sekurang-kurang menunjukkan kepada dua perkara penting. Pertama, tokoh sekular masih berpengaruh dalam pemikiran intelektual di Malaysia sehingga mampu mengaburi kejernihan intelektualisme yang murni sehingga boleh mendapat nama baik. Keduanya, para sarjana Islam sendiri masih tidak mendalami bidang pemikiran Islam dengan baik agar ia mampu berfungsi seperti yang diharapkan sebagai suatu bidang ilmu penting. Berikutan itu, keadaan ini memerlukan para sarjana dan intelektual Muslim, khususnya yang berada dalam tradisi pengajian Usuluddin, untuk terus membina dan mengukuhkan tradisi dan pengajian pemikiran Islam yang murni dan difahami semua.

Berkaitan dengan hal ini juga, pengajian pemikiran Islam di Malaysia berhadapan dengan cabaran pensyarah yang telah menganut satu-satu aliran tertentu dalam pemikiran Islam sama ada dalam konteks klasiknya seperti Syiah atau Muktazilah atau dalam konteks semasanya seperti fundamentalis atau modenis. Dengan itu, pensyarah sedemikian tidak dapat berlaku adil terhadap aliran utama pemikiran Islam di Malaysia dan Nusantara yang berteraskan Sunni tradisionalis. Tambahan pula, pensyarah berkenaan mungkin terjerumus ke dalam perbahasan antara firaq Islam klasik yang mengulang-ngulangi kembali persoalan klasik yang tidak pernah selesai. Selain itu, tidak dinafikan akan muncul amalan pengajaran-pembelajaran yang bersifat pendoktrinasian secara tidak langsung berikutan anutan pensyarah terbabit. Walaupun secara sedar, pensyarah berkenaan sudah pasti tidak mahu melakukan pendoktrinasian kerana ia adalah amalan yang tidak baik dalam pendidikan kerana boleh membawa kepada risiko taklid dan dari suatu sudut lain boleh mengakibatkan keresahan pemikiran di kalangan ahli aliran utama; tetapi, jika dilihat dari suatu sudut lain pula, ia adalah perkara yang baik dalam usaha percambahan pemikiran yang lebih luas.

Selain itu, terdapat juga cabaran bahan sumber rujukan dan bacaan bahasa Melayu yang terus-terusan ketinggalan. Akibat keutamaan terhadap bahasa Inggeris, para sarjana pemikiran Islam yang Melayu-Muslim sendiripun banyak menulis dalam bahasa Inggeris. Dengan itu, para pelajar yang baru mengenali alam pemikiran Islam menjadi lambat untuk mengejar isu-isu baru yang mungkin telah ada jawapannya, tetapi dalam bahasa asing. Demikian pada peringkat pengajian tinggi khususnya di Universiti. Pada peringkat awam, masalah pemikiran Islam sudah tentu lebih parah kerana pendedahan kepada bahan bacaan berkualiti dalam bahasa ibunda amat sedikit dan ketinggalan.

Prospek Pengajian Pemikiran Islam di IPTA di Malaysia

Pelajar pemikiran Islam di Malaysia hanyalah Muslim. Sepatutnya golongan non-muslim juga dilibatkan dalam pengajian pemikiran Islam sebagai pelajar dengan membuka kursus atau subjek kepada mereka. Begitu juga, semua pensyarah terdiri daripada Muslim. Mungkin hal ini boleh dibuka kepada pensyarah bukan Islam, khususnya dalam pelaksanaan perkongsian pengajaran atau sebagai pensyarah jemputan pada satu masa atau minggu tertentu.

Umat Islam terus-terusan berhadapan dengan cabaran daripada pelbagai sudut dalam kemurnian pandangan hidup terhadap Tuhan, manusia, alam, kehidupan, kematian dan kewujudan ini seluruhnya. Dengan itu, pengajian pemikiran Islam akan terus mempunyai prospek dan peluang yang luas untuk menjadi bidang pengajian yang amat penting pada masa-masa akan datang di mana-mana sahaja. Walau bagaimanapun, kejayaan pengajian ini terletak di tangan para sarjana dan intelektual Muslim yang bijak menangani cabaran-cabaran mendatang tanpa melepaskan tali turath tradisi.

Penutup

Berdasarkan keterangan dan penjelasan di atas,pengajian pemikiran Islam di Malaysia mengambil tempat yang lebih baik, sama ada dari segi sumber,pengajar,pelajar,institusi yang menawarkan dan mendapat sambutan daripada masyarakat awam. Selain daripada bertambahnya bilangan mereka yang berminat mengajar dan belajar serta mengadakan kajian dan penyelidikan mengenainya, bidangnya semakin meluas dalam aspek semasa.

Wassalamu `alaykum wmt.wbt.

1 Muhammad al-Bahi, al-Fikr al-Islami fi Tatawwurihi. Qahirah: Maktabah Wahbah, 1981, h. 6.

2 Muhsin ‘Abd al-Hamid, al-Fikr al-Islami: Taqwimuhu wa Tajdiduhu. Baghdad: Maktabah Dar al-Anbar, 1987, h. 7.

3 Kamus Dewan, Edisi ke-4. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka, 2005, h. 657, entri kaji.

4 Abū H āmid Muh'ammad ibn Muh'ammad al-Ghazālī, al-Munqidh min al-D alāl, dalam Majmū‘ah Rasā’il al-Imām al-Ghazālī, jil. 7, Ah'mad Shams al-Dīn (ed.). Bayrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t., h. 23-72, h. 31; dan Abdul Rahman Abdullah, Pemikiran Islam Klasik. Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publishers, 2004, h. viii. Selain al-Ghazālī, konsep pemikiran Islam yang terbahagi kepada falsafah, kalam dan tasawuf dapat juga dilihat dalam pemikiran ‘Umar Khayyām, lihat Seyyed Hossein Nasr, Science and Civilization in Islam. New York: Barnes and Noble Books, 1992, p. 33-34; dan An Introduction to Islamic Cosmological Doctrines. New York: State University of New York Press, 1993, p. 20-21. Penyamaan dengan ilmu kalam dan falsafah boleh dilihat dalam William Montgomery Watt, The Formative Period of Islamic Thought. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1973, p. 1; dan John A. Williams, “Islamic Thought”, in Paul F. Grendler (ed.), Encyclopedia of the Renaissance, vol. 3. New York: Charles Scribner’s Sons, 1999, pp. 286-287, p. 286.

5 Syed Muhammad Naquib al-Attas, “Foreword”, in Sami K. Hamarneh, Directory of Historians of Islamic Medicine and Allied Sciences. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization, 1995, pp. ix-xii, p. ix; dan Sharifah Shifa al-Attas, ISTAC Illuminated: a Pictorial Tour of the International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC) Kuala Lumpur. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization, 1998, p. 241.

6 Buku Panduan Program Ijazah Dasar Tahun Akademik 2005/2006. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2005, h. 157.

7 Buku Panduan Program Ijazah Dasar Tahun Akademik 2005/2006, h. 157.

8 Buku Panduan Program Ijazah Dasar Tahun Akademik 2005/2006, h. 194.

9 Buku Panduan Program Ijazah Dasar Tahun Akademik 2005/2006, h. 194.

10 Buku Panduan Program Ijazah Tinggi Tahun Akademik 2005/2006. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2005, h. 135.

11 Buku Panduan Program Ijazah Tinggi Tahun Akademik 2005/2006, h. 135.

12 Buku Panduan Program Ijazah Tinggi Tahun Akademik 2005/2006, h. 135-136.

13 Buku Panduan Program Ijazah Tinggi Tahun Akademik 2005/2006, h. 136.

14 Panduan Prasiswazah. Bangi: Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, 2005, h. 80.

15 Panduan Prasiswazah, h. 80.

No comments: