Hari ini dalam Hijrah

Thursday, September 6, 2007

KAEDAH PENDEKATAN DAKWAH SILAM DAN MASA KINI : PERBEZAAN DAN KESESUAIAN

KAEDAH PENDEKATAN DAKWAH SILAM DAN MASA KINI : PERBEZAAN DAN KESESUAIAN

Oleh:

Prof Madya Mohamad Kamil b. Hj Ab. Majid

Muhammed bin Yusof

Akademi Pengajian Islam

Universiti Malaya

  1. Pendahuluan

Islam ialah agama samawi yang terakhir dan bersifat sejagat (universal). Ia diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. yang merupakan Nabi terakhir untuk disampaikan kepada semua golongan manusia. Segala ajaran dalam Islam telah pun disampaikan sepenuhnya oleh Baginda dalam bentuk yang paling sempurna sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah s.w.t. Oleh itu ajaran Islam berada dalam keadaan yang sempurna dan lengkap untuk manusia pada setiap tempat dan zaman sebagaimana dijelaskan oleh al-Qur’an:

Maksudnya:

Maka pada hari ini Aku (Allah) telah menyempurnakan agama kamu bagi kamu Aku telah menyempurnakan rahmatKu untuk kamu, dan Aku (Allah) telah reda bagi kamu sekalian akan Islam itu menjadi Din (agama) kamu.1

Pada peringkat awal Islam, Nabi s.a.w. beserta para sahabat telah bersungguh-sungguh dan bertungkus lumus menyebarkan Islam di mata dunia. Setelah Nabi Muhammad s.a.w. wafat, tugas mengembangkan Islam dan berdakwah pada jalan Allah adalah menjadi tanggugjawab ulama khususnya dan umat Islam seluruhnya.

Dalam al-Qur‘an tedapat beberapa ayat yang menggesa supaya tugasan dakwah ini dilaksanakan oleh setiap umat Islam, antaranya:

Maksudnya:

Dan hendaklah kamu menjadi umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah perkara yang mungkar. Mereka inilah orang-orang yang beruntung.2

Walaupun ayat ini menimbulkan sedikit perbezaan pendapat mengenai hukum berdakwah iaitu perkataan ( منكم ) sama ada kepada golongan tertentu3 atau kepada semua umat Islam4, namun pendapat yang pertama adalah kurang tepat.

Firman Allah S.W.T lagi, maksudnya:

Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi umat manusia, kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik, dan melarang daripada segala perkara yang salah (buruk dan keji), serta kamu pula beriman kepada Allah.5

Berdasarkan ayat-ayat al-Qur’an tersebut, tugasan dakwah ini merupakan satu agenda penting yang harus dipikul dalam kehidupan setiap umat Islam. Namun bagi memastikan agenda ini berjaya menarik ramai sasaran sama ada dari kalangan umat Islam sendiri mahupun non-muslim, maka pendekatan yang sesuai serta bersistematik dan berstrategi perlu diatur dan disusun secara terancang.

  1. Konsepsi Dakwah Dari Perspektif Pemikiran Islam

Perkataan dakwah adalah berasal daripada bahasa Arab yang mempunyai beberapa pengertian. Menurut Kamus Lisan al-‘Arab, dakwah merujuk kepada meminta tolong, beribadat, memandu, menjemput, mengajak, memanggil, menyeru dan melaung.6

Dari sudut Istilah, Muhammad al-Ghazali mendefinisikan dakwah sebagai satu program yang lengkap, yang kesemua peringkatnya mengandungi semua ilmu pengetahuan yang diperlukan oleh manusia bagi menjelaskan tujuan dan matlamat hidup dan bagi menyingkap petunjuk jalan yang menjadi petunjuk kepada mereka.7

Menurut Adam Abdullah al-Aluri, dakwah ialah memalingkan pandangan dan pemikiran manusia kepada pandangan dan pemikiran yang berdasarkan akidah, kerana dakwah merupakan satu seruan bagi menyelamatkan manusia daripada kesesatan yang hampir-hampir mereka terjerumus ke dalamnya.8

Manakala menurut Dr. Ra’uf Shalabi, beliau menyatakan bahawa Dakwah Islamiyyah ialah gerakan membawa atau mengubah masyarakat daripada kufur kepada iman, daripada keadaan kegelapan kepada keadaan cahaya dan daripada keadaan sempit kepada keadaan lapang, di dunia dan di akhirat.9

Dr. Yusof al-Qaradawi pula memberi definisi dakwah sebagai usaha membawa orang lain kepada agama Islam, supaya mengikut petunjuk agama ini, melaksanakan segala ketetapannya di muka bumi ini, mengkhususkan segala bentuk perhambaan diri, permohonan dan taat kepada Allah sahaja, melepaskan diri daripada segala kongkongan yang bukan daripada Allah (taghut) yang terpaksa dipatuhi, memberi hak kepada orang yang ditentukan hak oleh Allah, menafikan hak ke atas orang yang dinafikan hak oleh Allah, menyeru kepada kebaikan dan menegah kemungkaran, dan berjihad pada jalanNya.10

Berdasarkan konseptual dakwah yang dikemukakan oleh para ilmuan Islam tersebut dapatlah dirumuskan bahawa dakwah mencakupi semua usaha yang baik yang dilakukan secara terancang (bukan semata-mata laungan) sama ada secara individu atau berkumpulan dengan menggunapakai pendekatan (uslub) tertentu untuk membawa manusia supaya mengetahui tujuan hidup bagi mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat sama ada menerusi ilmu-ilmu yang diturunkan melalui wahyu ataupun ilmu-ilmu lain yang boleh memberikan faedah kepada kehidupan manusia.

  1. Pendekatan Dakwah Menurut Al-Qur’an

Adalah dimaklumi bahawa dakwah yang berkesan memerlukan kepada suatu pendekatan yang bersesuaian dengan sasaran. Asas kepada keperluan ini merujuk kepada dua komponen utama dalam Dakwah Islamiyah iaitu isi atau pengajaran yang hendak disampaikan kepada sasaran dan cara untuk menyampaikan pengajaran tersebut.11

Berdasarkan kedudukan tersebut, pendekatan adalah satu perkara yang penting dalam dakwah kerana ia merupakan cara bagaimana pengajaran yang disampaikan itu dapat mempengaruhi sasaran untuk menerimanya. Sesuatu pengajaran walaupun baik, susah untuk diterima oleh sasaran jika cara penyampaiannya tidak betul.12 Tanpa pendekatan yang baik juga, masyarakat yang menjadi sasaran dakwah akan memberi respon yang negatif terhadapnya walaupun isi yang disampaikan menarik dan bermutu.13

Pendekatan yang hendak digunapakai dalam berdakwah mestilah suatu pendekatan yang bersesuaian dengan fitrah manusia atau dikenali sebagai pendekatan fitrah.14 Ini kerana agama Islam merupakan agama fitrah yang amat bersesuaian dengan fitrah manusia.15

Pendekatan Fitrah ini terkandung dalam ayat al-Qur’an antaranya sepertimana Firman Allah S.W.T , maksudnya:

Serulah ke jalan Tuhanmu (wahai Muhammad) dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka dengan cara yang lebih baik; sesungguhnya Tuhanmu Dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalan-Nya, dan Dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat petunjuk.16

Terdapat tiga pendekatan utama dalam ayat tersebut iaitu al-Hikmah, al-Mau’izah al-Hasanah (Nasihat yang baik) dan al-Mujadalah billati hia ahsan (Berbahas/ berdiskusi dengan cara yang terbaik). Tiga pendekatan inilah yang dipraktikkan oleh Rasulullah s.a.w. sepanjang hayatnya sebagai Rasul.17

Ayat tersebut juga dengan jelas memerintahkan supaya dakwah itu dilakukan dengan pendekatan yang pelbagai, yang boleh mempengaruhi dan menarik perhatian sasaran. Selain itu, menurut Dr Ra ‘uf Shalabi , cara dakwah yang dinyatakan dalam ayat tersebut merupakan cara yang dilalui oleh Nabi s.a.w. dalam dakwahnya kepada semua peringkat sasaran.18

Selain pendekatan dakwah tersebut, terdapat beberapa pendekatan lain yang disyorkan dalam al-Qur’an antaranya:

  1. Penjelasan yang nyata dan jelas

Isi atau pengajaran yang hendak disampaikan kepada sasaran mestilah jelas dan tidak menimbulkan kekaburan dan silap faham serta tafsiran yang menyeleweng.19

  1. Berperingkat-peringkat

Bagi tidak memberati orang yang menerima dakwah, pengajaran yang disampaikan dilakukan dalam keadaan berperingkat-peringkat. Sebagai contoh, pengharaman arak tidak dilarang secara terus, malah secara peringkat demi peringkat.

  1. Mudah

Mesej yang hendak disampaikan hendaklah melalui semudah-mudah cara. Ini kerana Islam itu sendiri mudah dan selaras dengan tabiat semulajadi manusia terutamanya dalam perkara yang berkaitan kelonggaran hukum atas sebab-sebab yang munasabah.20

  1. Menjinakkan

Dakwah Islamiyah hendaklah dilakukan dalam keadaan berjinak-jinak dengan sasaran.21 Ini termasuklah berkenalan dengan seseorang yang akan menerima dakwahnya. Perkenalan ini bertujuan memahami latarbelakang kehidupan sebenar sasaran, corak pemikiran dan bagaimana pengertian dan pandangannya terhadap alam raya ini dan terhadap agama Islam.22

Dengan kata lain, pendekatan mendampingi sasaran amat mustahak dan mampu memberi impak yang memberangsangkan kerana dengan berbuat demikian, pendakwah akan menemui ruang-ruang yang mungkin dijadikan sebagai batu loncatan untuk mengetuk pintu hati orang ramai.

  1. Adanya sebab di sebalik sesuatu suruhan dan larangan

Pendekatan melalui pendedahan hikmah (rahsia pensyariatan) disebalik suruhan dan larangan amat perlu bagi membuka minda sasaran untuk menerima unsur logik dan rasional. Pemikiran normal biasanya akan akur dengan kenyataan yang berasaskan logical thinking. Sebagai contoh, faedah yang didapati disebalik sembahyang23 dan akibat buruk yang akan diperolehi disebalik melakukan tegahan arak dan judi.24

Pada dasarnya, al-Qur’an banyak mendedahkan pendekatan dakwah dalam bentuk yang pelbagai agar pengajaran yang hendak disampaikan menepati kesesuaian dan tahap pemikiran golongan sasaran. Hal ini juga pernah ditegaskan oleh Sayyidina Ali k.w. :

‘Bercakaplah dengan orang lain berdasarkan kefahaman mereka (dalam lingkungan yang mereka boleh faham).25

Selain itu, ‘Abd al-Karim Zaydan menyebut bahawa al-Qur’an banyak mendedahkan pendekatan dakwah yang mana setiap orang Islam mesti memahaminya, sebagaimana memahami perkara-perkara lain yang terdapat dalam al-Qur’an. Tuhan memaparkan cara-cara dakwah dalam al-Qur’an untuk dijadikan panduan yang boleh membantu usaha dakwah.26

4.0 Pendekatan Dakwah Rasulullah S.A.W

Dalam sunnah Rasulullah s.a.w. terdapat banyak contoh mengenai pendekatan dakwah. Malah sepanjang hidup Baginda dipenuhi dengan cara-cara dakwah, kerana tugas Baginda ialah berdakwah. Menurut Zaydan sunnah dan sirah Nabi s.a.w. sama ada di Makah atau di Madinah banyak mengandungi pendekatan dakwah dan cara menyelesaikan masalah-masalah tertentu yang dihadapi. Ini memberi suatu kebaikan kepada para pendakwah masa kini kerana Rasulullah s.a.w. telah melalui semua keadaan yang mungkin dilalui oleh mereka .Oleh itu ia memberi panduan yang cukup baik bagi pendakwah sekarang.27

Antara pendekatan dakwah Rasulullah s.a.w. yang terawal ialah memperkenalkan Islam kepada orang-orang tertentu28 yang ada harapan akan menerima Islam dan supaya golongan ini boleh membantu Baginda mempercepatkan perkembangan Islam.

Baginda juga mengembangkan Islam pada peringkat permulaan dengan cara senyap-senyap atau secara bersembunyi.29 Cara ini dilakukan pada tiga tahun pertama dakwahnya.30 Bagi tujuan ini, Nabi s.a.w. memilih rumah Ibn Abi al-Arqam sebagai pusat untuk mengendalikan cara dakwah tersebut. Melalui cara tersebut, pihak musuh tidak sempat mengesan perkembangan dakwah. Pihak musuh hanya sedar tentang perkembangan dakwah setelah ia agak kuat dengan bilangan pengikutnya yang ramai berjaya diislamkan.31

Oleh itu antara pendekatan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w32 ialah :

1) Berhikmah33

Pendekatan ini adalah pengaplikasian kepada konsep hikmah dalam al-Qur’an surah al-Nahl ayat 125. Antara pendekatan ini yang dipraktikkan oleh Rasulullah s.a.w ialah semasa berdialog dengan tokoh Quraisy, Hussain yang diwakili oleh kumpulannya supaya memberitahu Nabi s.a.w. agar memberhentikan dakwahnya. Dalam dialog itu Hussain bertanyakan kepada Nabi s.a.w. tentang apa yang didengarnya iaitu Nabi s.a.w. mencaci tuhan-tuhannya. Lalu Nabi s.a.w. bertanyakan Hussain berapakah jumlah tuhan yang disembahnya. Hussain menjawab jumlahnya tujuh tuhan di bumi dan satu tuhan dilangit. Nabi s.a.w. bertanya tuhan mana yang diminta, jika ia ditimpa sesuatu keburukan. Hussain menjawab, dia minta dari tuhan langit. Nabi s.a.w. bertanya lagi tuhan mana yang diminta jika hartanya binasa. Hussain menjawab tuhan dilangit. Nabi s.a.w. menyampuk, apakah kamu samakan tuhan di bumi dengan tuhan dilangit, sedang dia sahaja yang menunaikan permintaan kamu. Lalu Nabi s.a.w. pun berkata, masuklah Islam nanti kamu akan selamat. Hussain terus masuk Islam.34

2) Pendekatan Psikologi

Psikologi adalah ilmu berhubung dengan jiwa dan pemikiran manusia. Manakala pendekatan dakwah ialah cara bagaimana untuk mempengaruhi jiwa dan pemikiran manusia. Oleh itu kedua-duanya merupakan dua perkara yang tidak boleh dipisahkan. Malah penggunaan psikologi untuk kepentingan dakwah akan menjadi daya tarikan yang lebih dalam dakwah.35

Berkaitan pendekatan ini, dalam hadith terdapat banyak perbezaan penjelasan yang dikemukakan oleh Nabi s.a.w., walaupun Baginda menerangkan sesuatu perkara yang sama, disebabkan berlainan sasaran. Contohnya, perbezaan jawapan Nabi s.a.w. antara seorang dengan seorang yang lain mengenai Islam yang lebih baik. Perbezaan tersebut disebabkan berlainan keadaan dan masalah yang dihadapi oleh sasaran yang bertanya.36

Ini menunjukkan bahawa pendekatan berbeza diambil semasa melalui proses penyampaian. Ia didasarkan kepada penentuan oleh keadaan sasaran yang berbeza mengikut golongan, peringkat dan kedudukan.

3) Ketegasan

Pendekatan ini diambil kerana cara berlemah lembut tidaklah sesuai dengan semua keadaan, kerana dalam keadaan tertentu memerlukan ketegasan. Contohnya, ketika Nabi s.a.w. berhadapan dengan tiga orang sahabatnya yang tidak ikut serta dalam Peperangan Tabuk (9H). Mereka ialah Kaab ibn Malik, Mirarah ibn al-Rabi’ dan Hilal ibn Umaiyah. Nabi s.a.w. dan para sahabatnya termasuklah juga isteri-isteri mereka bertiga melakukan boikot sehingga sampai tidak menjawab ucapan salam mereka bertiga selama beberapa ketika.37

3) Melarang Secara Indirect

Tidak dinafikan bahawa penyampaian dakwah memerlukan kepada sesuatu peryataan yang jelas dan nyata. Namun dalam keadaan tertentu misalnya larangan, ia memerlukan suatu tindakan yang bijak supaya dapat diterima apa yang hendak disampaikan secara lebik efektif. Contoh bentuk larangan secara indirect yang diparaktikkan oleh Rasululllah s.a.w. ialah sebagaimana Nabi s.a.w. melarang seorang pemuda yang meminta kebenaran daripada Baginda untuk melakukan zina. Nabi s.a.w. tidak terus melarang pemuda itu supaya tidak berzina, tetapi memberi suatu gambaran betapa zina itu tidak disukai oleh semua orang. Dengan itu, pemuda itu dapat memahami betapa jijiknya zina itu.38

4) Menjalin Hubungan yang Baik Dengan Non Muslim

Islam telah menggariskan beberapa bentuk hubungan yang sepatutnya terjalin antara masyarakat Islam dengan non muslim termasuklah hubungan kekeluargaan bagi saudara baru dengan keluarga asal mereka. Antara contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah s.a.w. berkaitan bentuk hubungan ini ialah Nabi s.a.w. mengadakan hubungan berbaik-baik dengan suku kaum di Madinah, termasuk orang-orang Yahudi. Untuk tujuan tersebut satu perjanjian telah diwujudkan. Melalui perjanjian tersebut, masing-masing pihak hendaklah hidup secara harmoni dan menjaga kerukunan hidup penduduk di Madinah dengan tanpa ceroboh-menceroboh antara satu sama lain.39 Nabi s.a.w. juga mengadakan hubungan baik dengan kabilah-kabilah yang ada disekeliling Madinah.40

Dengan terjalinnya hubungan ini, suasana yang aman dan harmoni dapat diwujudkan di Madinah. Oleh itu, Nabi s.a.w. dan orang Islam dapat menumpukan sepenuhnya kepada aktiviti dakwah dan persiapan untuk mengukuhkan kedudukan mereka dengan cepat bagi menghadapi ancaman-ancaman peperangan selepas itu.

5.0 Pendekatan Dakwah Masa Kini dan Relevansinya dengan Pendekatan Dakwah Masa Silam

Dalam era globalisasi masa kini, suatu pendekatan dakwah kontemporari perlu digarapkan selaras dengan perubahan semasa. Tambahan pula berlakunya perubahan corak pemikiran dalam keanekaan budaya bangsa telah mendesak kepada suatu pendekatan yang lebih kreatif dan efektif.

Pada prinsipnya, pendekatan yang dibawa oleh al-Qur’an dan Sunnah Baginda s.a.w. masih terus relevan pada masa kini. Antaranya, tiga pendekatan yang dikemukakan dalam al-Qur’an iaitu hikmah, mau’izah hasanah dan mujadalah masih lagi sesuai dan sedang berlangsung sehingga hari ini. Akan tetapi cara pelaksanaannya mungkin berbeza mengikut kesesuaian zaman dan sasaran dakwah.41 Sebagai contoh, pada masa kini, mujadalah lebih tertumpu kepada seminar, diskusi ilmiah, simposium, nadwah dan yang terbaru adalah dialog antara agama.42 Manakala pendekatan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. seperti pendekatan psikologi dan berhikmah menjadi antara pendekatan utama dalam program dakwah orang-orang asli di Malaysia.

Antara permasalahan utama masyarakat Islam hari ini ialah ketandusan idola yang komprehensif dalam pelbagai aspek kehidupan sama ada berkaitan sahsiah, pentadbiran, ekonomi, kewangan dan sebagainya. Pada zaman Rasulullah s.a.w., Baginda sendiri merupakan satu institusi komprehensif yang menjadi rujukan dan panduan utama bagi masyarakat dalam menentukan setiap gerak geri dan segala tindakan. Asas kepada permasalahan tersebut, maka Islam pada masa kini diterjemahkan dalam pelbagai bentuk dan institusi. Justeru itu, pendekatan dakwah masa kini adalah dilihat hasil daripada rentetan terjemahan dalam bentuk yang khusus antaranya:

1) Pendekatan Dakwah Melalui Insitusi

Terdapat berbagai-bagai institusi Islam di Malaysia pada masa ini termasuklah badan kerajaan mahupun NGO. Antaranya JAKIM, IKIM, ABIM, Jabatan Hal Ehwal Agama Negeri, Majlis Agama Islam Negeri dan sebagainya. Kesemuanya secara tidak langsung merupakan satu pendekatan dakwah kontemporari. Ini kerana ia mencerminkan suatu sistem pengurusan Islam dan pentadbiran Islam. Manakala antara yang menggambarkan sistem perundangan Islam pula merangkumi Mahkamah Syariah dan Jabatan Mufti Negeri.

Dari aspek ekonomi dan kewangan Islam pula, lahir institusi seperti Bank Islam, Takaful Malaysia, Takaful Nasional, Takaful Ikhlas, YAPIEM dan sebagainya. Hasil daripada penonjolan sistem perbankan Islam oleh Bank Islam umpamanya, didapati pada hari ini beberapa bank konvensional lain turut berminat menyediakan kemudahan kewangan mengikut sistem kewangan Islam termasuklah Bank Rakyat dan Bank Bumiputra Commerce.

Selain itu, terdapat juga institusi yang secara jelas menampilkan imejnya sebagai institusi dakwah seperti Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM) dan Instutut Dakwah Islamiah Perkim (IDIP). Oleh itu dengan tertubuhnya insitusi-institusi ini yang secara tidak langsung memberi suatu cerminan imej Islam yang komprehentif mewakili beberapa aspek penting dalam kehidupan manusia. Ia juga menterjemahkan Islam dalam suatu acuan yang khusus. Apa yang paling penting, kesemua institusi ini mestilah menjaga kredibilitinya sebagai sebuah institusi Islam yang eksklusif. Ini kerana sekiranya institusi-institusi ini berjaya berperanan dengan baik dan menampilkan perkhidmatan cemerlang, maka ia dilihat satu pendekatan dakwah efektif dalam menarik orang ramai mengenali Islam dengan lebih dekat termasuklah non muslim.

2) Pendekatan Dakwah Melalui Hiburan

Telah dinyatakan sebelum ini bahawa pendekatan yang terbaik semestinya berasaskan suatu pendekatan fitrah. Antara unsur fitrah yang diminati ramai pada waktu ini adalah hiburan atau seni muzik. Pada dasarnya, Islam membenarkan penganutnya menikmati seni ini. Sesuatu yang diminati ramai adalah lebih mudah diterima oleh khalayak.

Hiburan Islam tidak terhad kepada nasyid sahaja malah ia merangkumi seni muzik yang lain selagi mana menepati kretiria-kretiria yang digariskan oleh para ilmuan Islam. Pendekatan dakwah melalui seni hiburan ini sepatutnya di kembangkan dalam bentuk yang pelbagai, antaranya mewujudkan hiburan alternatif melalui islamisasi seni muzik.43 Pada hari ini, pengaruh sekular semakin menular ke dalam seni muzik. Ini disebabkan seni muzik yang dinikmati bukan lagi untuk mencari ketenangan dan mengabdikan diri kepada Allah S.W.T , tetapi ia semata-mata untuk berhibur, bersukaria, melepaskan hawa nafsu dan ingin bebas daripada kongkongan agama. Seni muzik seumpama inilah yang membawa kepada maksiat kerana sudah hilang matlamat asalnya. 44

Pemanfaatan hiburan bagi tujuan dakwah merupakan satu usaha yang sepatutnya dipandang serius oleh semua pihak. Ini kerana ia bukan sahaja berperanan memenuhi tuntutan fitrah manusia yang inginkan ketenangan dan hiburan, malah ia dilihat mempunyai potensi yang besar dalam mempengaruhi pemikiran dan gaya hidup masyarakat dan seterusnya mencorakkan budaya sesebuah bangsa. Selain itu, ia juga mampu menyelinap secara halus dan tanpa disedari dapat mengubah sasaran kepada suatu yang positif.45

Melalui pendekatan ini juga, bukan mesej Islam yang terkandung dalam lirik lagu sahaja yang memberi impak kepada pendengar, malah gaya hidup , penampilan, corak pemakaian, muamalah penghibur juga menjadi ikutan dan idola mereka. Oleh itu, walaupun ia dilihat menampilkan seni hiburan Islam, namun pada masa yang sama banyak mesej lain yang dapat dihighlightkan termasuklah, fesyen pemakaian Islam, cara hidup Islam, pergaulan berimej Islam dan sebagainya.

6.0 Kesimpulan

Berdasarkan fakta-fakta berhubung pendekatan dakwah silam yang merangkumi pendekatan al-Quran dan Sunnah, maka ia dikenalpasti sebagai pendekatan utama pendakwah sepanjang zaman. Akan tetapi dari sudut komparatifnya adalah bentuk dan cara pelaksanaannya sahaja yang berbeza disebabkan berlainan zaman dan golongan sasaran. Di samping itu, alasan logik berkaitan penggunaan pendekatan fitrah juga merupakan suatu yang menarik untuk dikembang dan dipraktikkan. Pada masa kini, selain hiburan, masih terdapat banyak unsur fitrah lain yang selayaknya dijadikan sebagai pendekatan dakwah. Dengan memanfaatkan unsur fitrah dalam acuan yang betul menurut perspektif syara’ maka ia akan dapat menghasilkan suatu implikasi yang positif kepada kejayaan dakwah.

Rujukan:

1 Al-Qur’an, surah al-Maidah: 3

2 Al-Qur’an, surah Ali Imran: 104

3 Menurut al-Qurtubi (m. 671/1272 atau 73M), menyuruh makruf dan mencegah mungkar itu fardhu kifayah. Lihat Al-Qurtubi , al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an, jil. 4, Beirut: Dar Ihya’, h. 165. Manakala al-Shawkani (1173H/1759 atau 60M-1250H/1834 atau 35M) pula menjelaskan, perintah tersebut khusus kepada ahli ilmu yang mengetahui tentang apa yang ditegah dan apa yang di suruh. Lihat Al-Shawkani, Fath al-Qadir, jil. 4, Beirut: Dar al-Fikr, h. 165.

4 Muhammad ‘Abduh (1849-1905) berpendapat, perkataan minkum bukan bererti daripada kamu, akan tetapi ia sebagai satu tambahan bagi menjelaskan perintah selepasnya. Oleh itu, tanggungjawab dakwah adalah atas semua orang. Ia tidak dikhususkan kepada sesuatu golongan sahaja. Bandingannya sebagaimana penjelasan Allah dalam surah al-‘Asr dan surah al-Maidah ayat 78-79 yang maksudnya ditujukan kepada umum. Lihat Muhammad Rashid Rida, al-Qur’an al-Hakim al-Shahir bi Tafsir al-Manar, Jil. 4. Beirut: Dar al-Ma’rifah, h. 27.

5 Al-Qur’an, surah Ali Imran: 110

6 Ibn Manzur, Lisan al- ‘Arab, Jil. 14. Beirut: Dar Sadir, h. 257-261

7 Muhammad al-Ghazali (1981). Ma’a Allah: Dirasat fi al-Da’wah wa al-Du’at, Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-Islami, h. 17.

8 Adam Abdullah al-Aluri (1989), Tarikh al-Da’wah al-Islamiyyah baina al-Ams ila al-Yaum, Kaherah: Maktabah Wahbah, h. 17.

9 Dr Ra’uf Shalabi (1982), Sikulugiyah al-Ra’I wa al-Da’wah, Kuwait: Dar al-Qalam, h. 49.

10 Dr. Yusof al-Qradawi (1978), Thaqafah al-Da’iyah, Beirut, h. 5.

11 Ab. Aziz bin Mohd Zin (1997), Pengantar Dakwah Islamiah, Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, h. 76.

12 Ab. Aziz bin Mohd Zin (1991), Syahadah Ibadah Asabiah Dakwah, Petaling Jaya: Tempo Publishing, h. 103.

13 Roslan bin Mohamed (2002), Dakwah Non Muslim: Satu Introspeksi Ringkas, dalam Jurnal YADIM, bil. 3, Jun 2002, KL: YADIM, h. 121.

14 Wan Hussein @ Azmi Abdul Kadir (1998), Islam Agama Dakwah: Suatu Pengenalan, dalam Prinsip dan Kaedah Dakwah Dalam Arus Pembangunan Malaysia, Selangor: Penerbit UKM, h. 22.

15 Lihat al-Qur’an, surah al-Rum:30

16 Al-Qur’an, surah al-Nahl: 125

17 Wan Hussein @ Azmi Abdul Kadir (1998), op.cit., h. 22

18 Ra ‘uf Shalabi, al-Da’wah al-Islamiyyah fi ‘Ahdiha al-Makki , Kaherah: Majma’ al-Buhuth, h. 342.

19 Lihat al-Qur’an, Surah al-Maidah: 92 dan surah al-Nahl: 35

20 Lihat al-Qur’an, surah al-Baqarah: 185.

21 Lihat al-Qur’an, surah Ali ‘Imran: 159.

22 Fathi Yakan (1970), Kaifa Nad’u ila al-Islam, Beirut: Dar al-Hadith, h. 21.

23 Lihat al-Qur’an, surah al-‘Ankabut: 45

24 Lihat al-Qur’an, surah al-Maidah: 91.

25 Al-Bukhari, (1979), Sahih al-Bukhari, Jil. 1. Istanbul, h. 41.

26 Abd al-Karim Zaydan (2000), Usul al-Da’wah, Beirut: Muassasah al-Risalah, h. 413.

27 Ibid., h. 414.

28 Baginda memulakan dakwahnya di kalangan keluarganya sendiri, terutamanya yang terdekat. Apabila keluarganya sendiri memeluk Islam, ia akan menjadi benteng pertahanan yang kuat kepada dakwah dari ancaman luar. Ini termasuklah isterinya Khadijah, anak angkatnya Zaid bin Harith dan sepupunya Ali bin Abi Talib. Di samping keluarga terdekat, Baginda mendahulukan dakwah kepada golongan yang ada tanda-tanda akan menerima Islam dan berpotensi dalam dakwah seperti Abu Bakar dan Umar al-Khattab. Dengan pengislaman orang-orang yang berpotensi dalam masyarakat, maka Islam lebih cepat berkembang dan dapat mengurangkan tentangan musuh.

29 Ab. Aziz bin Mohd Zin (1997), op.cit., h. 79.

30 Dr Mustafa al-Siba’i, al-Sirah al-Nabawiyyah Durus wa’Ibar, Beirut: al-Maktabah al-Islami, h. 46 dan 49

31 Ibid., h. 47 dan 49.

32 Untuk mengetahui pendekatan-pendekatan dakwah Rasulullah s.a.w. dengan lebih terperinci, sila lihat ‘Abd al-‘Aziz Barghuth (2001), Manahij al-Da’wah, c.3. Dar al-Tajdid, 201-234.

33 Menurut Sayyib Qutb, hikmah yang disebutkan dalam ayat 125 surah al-Nahl bermaksud dengan melihat kepada keadaan sasaran dan suasana mereka, kadar yang perlu supaya tidak memberatkan mereka dan tidak menyusahkan mereka sebelum mereka bersedia. Ia juga termasuk cara penjelasan dan kepelbagaian mengikut keperluan dan jangan sekali-kali berdasarkan semangat yang boleh terkeluar daripada hikmah. Lihat Syyid Qutb, Fi Zilal al-Qur’an, muj. 4. h. 2201-2201.

34 Dr Ra’uf Shalabi, al-Da’wah al-Islamiyyah fi ‘Ahdiha al-Makki, h. 344.

35 Ab. Aziz bin Mohd Zin (1997), op.cit., h. 102-103.

36 Al-Nawawi (1972), Sahih Muslim bi Sharh al-Nawawi, Jil. 2. Beirut: Dar al-Fikr, h. 9-10.

37 Al-Nadawi, al-Sirah al-Nabawiyyah, 311-315

38 Fathi Yakan, Kaifa Nad’u ila al-Islam., h. 42.

39 ‘Abd al-Latif Hamzah, al-I’lam fi Sadri al-Islam, h. 141-142

40 Ibid., h. 143-144.

41 Wan Hussein @ Azmi Abdul Kadir (1998), op.cit., h. 25.

42 Untuk keterangan lanjut mengenai dialog antara agama sila lihat Prof Madya Dr Khadijah Mohd Hambali (2006), “Dialog Antara Agama (Dialog Peradaban): Realiti, Aplikasi dan Cabaran”, (Kertas kerja Seminar Islam dan Hubungan Antara Agama di Malaysia Peringkat Kebangsaan, anjuran Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya pada 18-19 Januari 2006)

43 Islamisasi seni muzik adalah satu usaha pembebasan seni muzik daripada unsur-unsur tahyul, mitos, animis, sekular dan pengembalian kepada fitrah asalnya iaitu untuk mencari ketenangan dan mengabdikan diri kepada Allah S.W.T. Dengan kata lain, ia bukanlah mewujudkan satu bentuk seni muzik yang baru, akan tetapi menilai dan mengislamisasikan apa yang dikatakan bercanggah dengan syariat agar selaras dengan tuntutan syara’ dan supaya ia mampu mendidik jiwa manusia.

44 Mohammad Kamil Hj Ab Majid dan Muhammed Yusof (2005), “Ke Arah Memperkasakan Islamisasi Seni Muzik Sebagai Satu Alternatif: Satu Pengamatan Awal”, (Kertas Kerja Persidangan Pendidikan Muzik Kebangsaan Mus Ed’05 di UPSI pada 28, 29, 30 November 2005), h. 14.

45 Mohammad Kamil Hj Ab Majid dan Muhammed Yusof (2006), ”Islamisasi Seni Muzik Sebagai Hiburan Alternatif: Satu Analisis Sari Perspektif Pendekatan Dakwah”, (Prosiding Seminar Serantau Dakwah dan Kesenian di UKM pada 7-8 Ogos 2006), h. 293.

No comments: